Ημιϋπαίθριοι χώροι - ΝΟΜΟΣ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 3775/21-07-2009

This is a discussion for the topic Ημιϋπαίθριοι χώροι - ΝΟΜΟΣ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 3775/21-07-2009 στις the board Αρχιτεκτονική, Χωροταξία, Οικοδομικά.
*

Αποστολέας Θέμα: Ημιϋπαίθριοι χώροι - ΝΟΜΟΣ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 3775/21-07-2009  (Αναγνώστηκε 4060 φορές)

0 μέλη και 1 επισκέπτης διαβάζουν αυτό το θέμα.

KostasD33

 • Global Moderator
 • phpBB ****
 • *****
 • Μηνύματα: 6629
 • Like: +2/-0
[align=center]ΝΟΜΟΣ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 3775/21-07-2009
Κανόνες Τεκμηρίωσης Ενδοομιλικών Συναλλαγών, Κανόνες Υποκεφαλαιοδότησης Επιχειρήσεων, Διαδικασία Ταχείας Αδειοδότησης και άλλες διατάξεις
[/align]

Και πέρασε ο Νόμος για την «τακτοποίηση» των ημιυπαιθρίων χώρων, υπογείων που έχουν γίνει ισόγεια και Γκαράζ που έχουν γίνει σπίτια και καταστήματα κ.λ.π.
Φυσικά δεν είχαν καν τα κότσια να γραφτεί στο τίτλο του νομοσχεδίου η λέξη ημιυπαιθριοι ή η λέξη νομιμοποίησης ή έστω κάτι σχετικό...
Είναι στο άλλες διατάξεις....
απ όλο το νομοσχέδιο βάζω μονο τα 2 άρθρα που αφορούν το θέμα μας[align=center]ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 122
ΝΟΜΟΣ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 3775 Κανόνες Τεκμηρίωσης Ενδοομιλικών Συναλλαγών, Κανόνες Υποκεφαλαιοδότησης Επιχειρήσεων, Διαδικασία Ταχείας Αδειοδότησης και άλλες διατάξεις


Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
Εκδίδομε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή:[/align]


'Αρθρο 40
1. α) Η παράγραφος 2 του άρθρου 11 του ν. 1577/1985 (ΦΕΚ 210 Α΄), όπως ισχύει, αντικαθίσταται ως εξής:
«2. Εξώστες και ημιυπαίθριοι χώροι συνολικής επιφάνειας έως 35% αυτής που επιτρέπεται να δομηθεί συνολικά στο οικόπεδο, δεν υπολογίζονται στο συντελεστή δόμησης.
Από το ανωτέρω ποσοστό οι ημιυπαίθριοι χώροι δεν επιτρέπεται να υπερβαίνουν το 15% του συντελεστή δόμησης και κατανέμονται αναλογικά ανά όροφο.
Για την εφαρμογή της παραγράφου αυτής, οι ημιυπαίθριοι χώροι πρέπει να έχουν πλάτος τουλάχιστον 2,50 μ. και βάθος μικρότερο ή ίσο των 1,80 μ..
Κατά εξαίρεση για τις τουριστικές εγκαταστάσεις οι ημιυπαίθριοι χώροι πρέπει να έχουν πλάτος τουλάχιστον 2,50 μ. και βάθος μικρότερο ή ίσο με το πλάτος τους. Στην περίπτωση αυτή, δεν ισχύει ο περιορισμός της αναλογικής κατανομής ανά όροφο.
Τα παραπάνω ισχύουν και επί προσθήκης σε υφιστάμενο κτίριο».
β) Οι διατάξεις του προηγούμενου εδαφίου εφαρμόζονται για τα κτήρια, των οποίων οι αιτήσεις για έκδοση οικοδομικής άδειας κατατίθενται μετά την ισχύ του παρόντος νόμου.
2. Ημιυπαίθριοι χώροι βάσει οικοδομικής άδειας που έχει εκδοθεί ή αναθεωρηθεί μέχρι 2 Ιουλίου 2009, σε περίπτωση μετατροπής τους σε κλειστούς χώρους επιτρέπεται να διατηρήσουν τη νέα χρήση τους, εφόσον αυτή δεν απαγορεύεται στην περιοχή του ακινήτου και υπό την προϋπόθεση των παρακάτω:
Α) Υποβολής από τον ιδιοκτήτη ή νομίμως από αυτόν εξουσιοδοτημένο πρόσωπο, προς την αρμόδια πολεοδομική υπηρεσία φακέλου, στον οποίο περιλαμβάνονται:
α) Αίτηση.
β) Υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/1986 εις διπλούν, στην οποία, εκτός από τα ατομικά στοιχεία, τον ΑΦΜ και τη Δ.Ο.Υ. φορολογίας του ιδιοκτήτη, περιλαμβάνεται συνοπτική περιγραφή του χώρου, το εμβαδόν του δαπέδου του χώρου, η χρήση, ο αριθμός της οικοδομικής άδειας και ο χρόνος έκδοσης της. Η δήλωση συνοδεύεται από κάτοψη του ορόφου στην οποία αποτυπώνεται ο ημιυπαίθριος χώρος.
Οι δηλώσεις καταχωρούνται σε ειδικό αρχείο της οικείας πολεοδομικής Υπηρεσίας.
Ο αύξων αριθμός της καταχώρησης με την ημερομηνία κατάθεσης εγγράφεται επισημειωματικά επί του αντιγράφου της δήλωσης, το οποίο επιστρέφεται στον αιτούντα.
γ) Παράβολο υπέρ του Δημοσίου ύψους 250 ευρώ, επί ποινή απαραδέκτου, για κάθε αυτοτελή διηρημένη ιδιοκτησία, το οποίο σε καμία περίπτωση δεν επιστρέφεται, αλλά συμψηφίζεται με την εισφορά που προβλέπεται στο εδάφιο Γ΄.
Β) Υποβολής των ανωτέρω δικαιολογητικών είτε απευθείας στην πολεοδομική υπηρεσία εντός ανατρεπτικής προθεσμίας έξι (6) μηνών από την ισχύ του νόμου είτε με συστημένη επιστολή εντός ανατρεπτικής προθεσμίας τεσσάρων (4) μηνών από την ισχύ του νόμου.
Στην πρώτη περίπτωση ο έλεγχος της πληρότητας του φακέλου γίνεται κατά την υποβολή της αίτησης και ενημερώνεται εγγράφως ο ενδιαφερόμενος συγκεκριμένα για τυχόν ελλείψεις.
Στη δεύτερη περίπτωση ο έλεγχος γίνεται εντός 30 ημερών από την παραλαβή της συστημένης επιστολής, εντός των οποίων ενημερώνεται εγγράφως συγκεκριμένα ο αιτών για τυχόν ελλείψεις.
Και στις δύο περιπτώσεις ο αιτών εντός 15 ημερών προσκομίζει στην πολεοδομική Υπηρεσία τα ελλιπή στοιχεία, ελέγχεται η πληρότητα του φακέλου και βεβαιώνεται η πληρότητα στο αντίγραφο της δήλωσης του αιτούντος με την ημερομηνία κατάθεσης.
Γ) Καταβολής εισφοράς ίσης με το 10% της αξίας του κλειστού χώρου, όπως αυτή υπολογίζεται με βάση την επιφάνεια του δαπέδου του χώρου επί την τιμή ζώνης που ισχύει στην περιοχή του ακινήτου σύμφωνα με το σύστημα αντικειμενικών αξιών του Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών κατά το χρόνο υποβολής της αίτησης. Προκειμένου περί πολυτέκνων η εισφορά μειώνεται κατά πενήντα τοις εκατό (50%). Ο υπολογισμός της εισφοράς γίνεται από την πολεοδομική Υπηρεσία και αναγράφεται επί ειδικού εντύπου, το οποίο αποστέλλεται στον αιτούντα εγγράφως εντός 40 ημερών από τη διαπίστωση της πληρότητας του φακέλου και χρησιμοποιείται ως δικαιολογητικό πληρωμής της εισφοράς. Η εισφορά καταβάλλεται στην οικεία Δ.Ο.Υ. εντός έτους από την ισχύ του παρόντος νόμου ολόκληρη ή τμηματικά σε τρεις (3) ισόποσες δόσεις, εκ των οποίων η πρώτη καταβάλλεται εντός προθεσμίας εννέα (9) μηνών από την ισχύ του νόμου.
Σε περίπτωση εφάπαξ εξόφλησης της εισφοράς κατά την Α΄ δόση παρέχεται έκπτωση 10%.
Η μη τήρηση των προθεσμιών ενεργείας εκ μέρους της πολεοδομικής Υπηρεσίας συνιστά πειθαρχικό παράπτωμα για τον αρμόδιο υπάλληλο, ο αιτών δεν στερείται του δικαιώματος τακτοποίησης και παρατείνονται αναλόγως οι σχετικές προθεσμίες.
Από το ποσό της εισφοράς, ποσό 20 ευρώ αποδίδεται στην οικεία πολεοδομική Υπηρεσία, προκειμένου να διατεθεί για αμοιβές προσωπικού, που θα απασχοληθεί με τη διαδικασία αυτή, και ποσό 40 ευρώ αποδίδεται στο Ε−ΤΕΡΠΣ.
Δ) Η αμοιβή του τυχόν συμπράττοντος μηχανικού δεν δύναται να υπερβαίνει σε ποσοστό το 20% επί της ελαχίστης αμοιβής μελέτης που ισχύει για την έκδοση οικοδομικών αδειών.
Ε) Μετά την υποβολή των δικαιολογητικών των στοιχείων (α), (β), (γ) του εδαφίου Α αναστέλλεται κάθε διαδικασία επιβολής κυρώσεων.
Τα παραστατικά εξόφλησης της εισφοράς προσκομίζονται στην πολεοδομική υπηρεσία η οποία τα καταχωρεί σε ιδιαίτερη στήλη στο τηρούμενο βιβλίο των αντίστοιχων δηλώσεων και βεβαιώνει την περαίωση της διαδικασίας στο αντίγραφο της δήλωσης που έχει χορηγηθεί στον αιτούντα. Μετά την εξόφληση της εισφοράς δεν επιβάλλονται πρόστιμα ανέγερσης και διατήρησης, ούτε οποιασδήποτε άλλης μορφής για τη διατηρούμενη νέα χρήση του ημιυπαίθριου χώρου.
Επίσης δεν οφείλονται αναδρομικά οποιοιδήποτε φόροι για μεταβιβάσεις του ακινήτου, εισφορές φορέων κοινωνικής Ασφάλισης ή άλλες επιβαρύνσεις για την αλλαγή χρήσης που έχει συντελεστεί.
ΣΤ) Τα παραπάνω ισχύουν και για εκκρεμείς σε οποιοδήποτε στάδιο και διαδικασία σχετικές υποθέσεις. Τυχόν καταβληθέντα ποσά προστίμων δεν αναζητούνται.
Ζ) Σε περίπτωση μη υποβολής αίτησης και δήλωσης ή μη εξόφλησης της εισφοράς στο σύνολο της, ο χώρος υπάγεται στις διατάξεις περί αυθαιρέτων, τα δε πρόστιμα υπολογίζονται ως ακολούθως:
α. Πρόστιμο ανέγερσης σε 30% επί της αξίας του αυθαιρέτου, όπως αυτή υπολογίζεται με βάση την επιφάνεια του αυθαιρέτου επί την τιμή ζώνης που ισχύει στην περιοχή του ακινήτου, σύμφωνα με το σύστημα αντικειμενικών αξιών του Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών κατά το χρόνο διαπίστωσης της παράβασης.
β. Πρόστιμο διατήρησης σε 5% επί της αξίας του αυθαιρέτου, όπως αυτή υπολογίζεται με βάση την επιφάνεια του αυθαιρέτου επί την τιμή ζώνης που ισχύει στην περιοχή του ακινήτου, σύμφωνα με το σύστημα αντικειμενικών αξιών του Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών κατά το χρόνο διαπίστωσης της παράβασης, και επιβάλλεται για κάθε έτος διατήρησης του από τη μετατροπή της χρήσης του χώρου μέχρι την κατεδάφιση των πρόσθετων κατασκευών με τις οποίες ο χώρος άλλαξε χρήση ή την έκδοση ή αναθεώρηση οικοδομικής αδείας.


'Αρθρο 41
1. Μετά το εδάφιο (Αγ) της παραγράφου 1 του άρθρου 7 του ν. 1577/1985 (ΦΕΚ 210 Α΄) προστίθεται εδάφιο (δ) ως εξής:
2. «δ) οι υπέργειοι κλειστοί χώροι στάθμευσης επιβατικών αυτοκινήτων».
2. α) Στην περίπτωση (β) του εδαφίου (Β) της παραγράφου 1 του άρθρου 7 του ν. 1577/1985 (ΦΕΚ 210 Α) αντικαθίσταται το «1,50 μ». σε «0,80 μ»..
β) Η περίπτωση (η) του εδαφίου (Β) της παραγράφου 1 του άρθρου 7 του ν. 1577/1985 (ΦΕΚ 210 Α) τροποποιείται ως εξής:
«η) οι υπέργειοι στεγασμένοι ανοικτοί χώροι στάθμευσης επιβατικών αυτοκινήτων που κατασκευάζονται στο ισόγειο του κτηρίου ή στην πυλωτή».
1. Τα παραπάνω ισχύουν και επί προσθήκης σε υφιστάμενο κτήριο.
2. Οι διατάξεις των παραγράφων 1, 2 και 3 εφαρμόζονται για τα κτήρια, των οποίων οι αιτήσεις για έκδοση οικοδομικής άδειας κατατίθενται μετά την ισχύ του παρόντος νόμου.
3. Υπέργειοι και υπόγειοι κλειστοί χώροι κτηρίου (όπως χώροι στάθμευσης, αποθήκες κ.λπ.) βάσει οικοδομικής άδειας που έχει εκδοθεί ή αναθεωρηθεί μέχρι 2 Ιουλίου 2009, σε περίπτωση αλλαγής χρήσης επιτρέπεται να διατηρήσουν τη νέα χρήση, εφόσον αυτή δεν απαγορεύεται στην περιοχή του ακινήτου, εφαρμοζομένων των διατάξεων της παραγράφου 2 του προηγούμενου άρθρου πλην του παραβόλου, το ύψος του οποίου ορίζεται σε 350 ευρώ.


KostasD33

 • Global Moderator
 • phpBB ****
 • *****
 • Μηνύματα: 6629
 • Like: +2/-0
Απάντηση #1 στις: Ιουλίου 27, 2009, 12:06:53 πμ
Συνοπτικά σε σχέση με τους ημιυπαίθριους
αφορά τις οικοδομές που έγιναν από το έτος 1985 και μετά. Πριν τον ΓΟΚ 85 δεν υπήρχαν οι ημιυπαίθριοι.

Γενικά κάνει "τακτοποίηση" ότι μετρούσε στον συντελεστή Όγκου.
Άρα όσοι παρανόμησαν από το 1985 μέχρι και 21 Ιουλίου 2009 πληρώνουν τα πρόστιμα και απαλλάσσονται άλλων προστιμων χωρίς φυσικά να νομιμοποιηθεί.

Αποφεύγουν σαν διάολος το λιβάνι την λέξη νομιμοποίηση διότι η καταπάτηση των νομων και του συντάγματος θα έπαιρνε μορφή χιονοστιβάδας.
Φυσικά και τώρα αιωρείται η όλη διατύπωση του Νομου και με ασάφειες αλλα και με πολλές διαφορετικές ερμηνείες που θα δοθούν από τις πολεοδομίες το άμεσως επόμενο διάστημα.
Άσε δε που όλοι οι άλλοι που είχαν παρανομήσει πολεδομικά με αλλα ζητήματα μπορεί να ζητήσουν ίδια μεταχείριση. Παράδειγμα χιλιάδες οικοδομές προ του ΓΟΚ 85 που είχαν τότε την πατέντα με το Πατάρι όπου γινόταν το πατάρι ολόκληρος όροφος.


cpap143

 • phpBB -
 • *
 • Μηνύματα: 2
 • Like: +0/-0
Απάντηση #2 στις: Φεβρουαρίου 19, 2010, 11:44:44 πμ
Εξακολουθώ να τρελαίνομαι! Υπέβαλα την αίτηση για αλλαγή χρήσης του υπογείου(αποθήκη) σε κατοικία 99τ.μ σύμφωνα με τα άρθρα 40, 41 του Ν 3775/2009 και τώρα που βρίσκομαι στη διαδικασία ρευματοδότησης μου λένε αρκετοί μηχανικοί να αποσύρω το αίτημα από την Πολεοδομία γιατί θα μπλέξω αφού το αρθρο 5 του ΓΟΚ/85 δεν επιτρέπει αλλαγή χρήσης όταν έχει εξαντληθεί ο Σ.Δ Τι να κάνω δεν ξέρω. Πρέπει να μπω στο σπίτι, δεν μπορώ να πληρώνω δάνειο και ενοίκιο. Θα εκτιμούσα τη βοήθειά σας καθόσον υπάρχει μεγάλη σύγχυση μεταξύ μηχανικών και υπηρεσιών. Το άρθρο 5 του ΓΟΚ/85 ισχύει ή όχι? Τι μπορεί να γίνει μετά την αναστολή της "τακτοποίησης" και το Νόμο που έρχεται?


 

μέλη
 • Σύνολο μελών: 7354
 • Latest: micky
Stats
 • Σύνολο μηνυμάτων: 360298
 • Σύνολο θεμάτων: 11741
 • Online Today: 278
 • Online Ever: 809
 • (Δεκεμβρίου 04, 2019, 11:14:35 μμ)
Συνδεδεμένοι χρήστες
Users: 0
Guests: 135
Total: 135